Manifest - Oproep

Manifest
gericht aan de informateur en onderhandelaars, het parlement en het aanstaand kabinet

Oproep
tot het instellen van doelgroep gerichte geschillenregelingen en conflictoplossings(mediation)clausules

14 september 2021

Geschillen, conflicten. Mislukte samenwerkingen. Ruzie, ontslag, scheidingen. Niemand ontkomt eraan. Iedereen krijgt er een keer mee te maken. Consumenten & bedrijven. Burgers & overheden. Jong & oud. Werkgevers & werknemers. Families, gezinnen, ouders & kinderen. Autochtoon & allochtoon.

Een moderne robuste samenleving zoals de Nederlandse richt zich naar onze overtuiging bijvoorkeur op preventie, en optimale oplossingen, en stuurt hierop. Preventie betekent inzetten op het voorkomen van geschillen, problemen en ‘gedoe’. Optimaal betekent toekomstgericht, haalbaar, tot stand gekomen via zelfwerkzaamheid, daar waar nodig inclusief professionele begeleiding. Het uitgangspunt is echter dat de betrokkenen zo snel als mogelijk verder kunnen gaan met wat ertoe doet, waarbij gelijk krijgen niet per definitie een doel is. Gelijk krijgen als ‘second best’ blijft mogelijk.

Conflictbemiddeling in de brede zin van het woord – mediation, prémediation, conflictcoaching en arbitrage - sluit hier volledig op aan en past naadloos in zo’n samenleving. Dat geeft ruimte aan de eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid van de maatschappij.

De samenleving heeft hier baat bij. Preventie voorkomt conflicten en relationele schade. Dit spaart energie, tijd en (maatschappelijke) kosten. Bij conflicten komen haalbare oplossingen tot stand, die bij mediation aanvullend getoetst zijn op bereidheid. Ook hier worden voordelen m.b.t. energie, tijd en kosten behaald. Conflictbemiddeling leent zich voor maatwerk en doelgroep afgestemde (werk)procedures. Binnen conflictbemiddeling is mediation mainstream, zowel in Nederland als daar buiten.

Conflictbemiddeling en Rechtspraak zijn complementair. Beiden zijn een keuze, te maken door de betrokkenen zelf op basis van de eigen doelstelling, eisen en verwachtingen. Keuzes maken past bij onze samenleving, en mag worden verwacht. Stimulering en facilitering van conflictbemiddeling is vanuit de politiek en het kabinet niet alleen gewenst, ook gepast en proportioneel.

De Rechtspraak wordt ontlast. Dit manifest sluit aan op de beoogde stelselherziening zoals geïnitieerd door de Minister van Justitie. Conflictbemiddeling met mediation als mainstream is het kloppende hart van de zelfredzame samenleving v.w.b. het voorkomen en oplossen van geschillen en conflicten. Zo neemt de diversiteit aan beschikbare en betaalbare procedures en oplossingsrichtingen toe, zonder dat de samenleving (bestaande) mogelijkheden worden ontnomen.

Wij zien graag dat conflictbemiddeling een duurzame plek verkrijgt binnen de Nederlandse samenleving en het (rechts)bestel. Conflictbemiddeling levert op: aanzienlijke maatschappelijke kostenbesparing, vermindering van wachtlijsten bij de Rechtspraak, ontspanning en oplossingen i.p.v. strijd.

OPROEP

Wij roepen de informateur, onderhandelaars, het parlement, het aanstaande kabinet op om in de voorliggende kabinetsperiode hieraan concreet vorm en inhoud te geven.

VRAAG

Wij vragen om in het regeerakkoord op te nemen dat ieder ministerie binnen deze kabinetsperiode komt tot

  • een voor de eigen ministeriële doelgroep geschikte geschillenregeling
  • een op de regeling afgestemde opt-out conflictoplossing(mediation)sclausule, die 1-op-1 in overeenkomsten en contracten kan worden opgenomen, zodat samenwerkingen en contractuele relaties eraan kunnen worden onderworpen en conflictbemiddeling wordt beproefd voor de (eventuele) gang naar de rechter.

AANBOD

Wij bieden aan hierbij advies en ondersteuning te bieden, en andere beroeps-, branch- en sectorale organisaties te stimuleren aan te haken.

Dit manifest sluit naast de genoemde stelselherziening aan op inmiddels door ons genomen initiatieven:

  • ACB Mediation onderhoudt een platform waarop familiebedrijven informatie kunnen verkrijgen over de mogelijkheden van mediation binnen het familiebedrijf en waarop zij deskundige en ervaren mediators kunnen vinden voor de verschillende kwesties die binnen het bedrijf kunnen spelen. Dit platform biedt voorts de mogelijkheid tot interactie met en binnen het familiebedrijf (en zijn betrokken adviseurs) als het gaat om de toepassingsmogelijkheden van mediation binnen de context van het familiebedrijf. De stichting fungeert als spreekbuis voor het familiebedrijf in contacten met de academische wereld, overheidsinstanties en andere organisaties, zowel op nationaal als internationaal niveau.

  • ADR Register ontwikkelt een openbare wereldwijde accreditatie en aanwijzingsnorm voor de certificerende instanties en zal vanaf januari 2022 certificerende instanties oproepen op vrijwillige basis aan te sluiten.

  • Fiscount stimuleert en begeleidt in brede zin o.a. ADR toepassingen bij conflicten en geschillen tussen de belastingdienst en belastingplichtigen, alsmede tussen de belastingdienst en de adviseurs van belastingplichtigen, alsmede tussen belastingplichtigen en/of hun adviseurs onderling. In het vroege voorjaar 2022 zal door middel van 25 voorlichtingsbijeenkomsten het middel van (fiscale) mediation onder de aandacht van accountants en belastingadviseurs worden gebracht. Overleg met het Ministerie van Financiën om (enigszins gelijktijdig) een spiegelcircuit op te zetten onder de inspecteurs van de belastingdienst, begeeft zich in de opstartfase.

  • Instituut Midden en Klein Bedrijf staat het bedrijfsleven bij op het gebied van conflictoplossing en continuïteitsproblemen, ondermeer m.b.t. de huidige Covid-19 problematiek en de WHOA.

  • Nederlandse Mediators Vereniging organiseert jaarlijks de landelijke week van de mediation. Van 1-5 november 2021 zal uitgebreid aandacht aan mediation / conflictbemiddeling inclusief aandacht voor de mediationclausule in de samenleving worden besteed. Ook staat NMv in verbinding met de minister van justitie m.b.t. eventuele wetgeving op het gebied van mediation en de facilitering van mediation.

    Werkwijze Arbeidsmediation (WAM) is een initiatief van de NMv. Dit initiatief zet zich in voor het ontwikkelen en implementeren van algemeen verbindende Nederlandse norm voor het beroepsprofiel ‘arbeidsmediator’ en de werkprocedure ‘arbeidsmediation’. Tineke Otter is projectleider, in samenwerking met de HAN (Hogeschool Arnhem/Nijmegen).
GEZAMENLIJKE DAADKRACHT

Het is nu tijd om stappen te zetten. De maatschappij is er klaar voor. Politiek en kabinet, stap aan boord! Dit manifest vormt de verbinding om u in deze ontwikkeling mee te nemen. De handtekeningen onder dit manifest bekrachtigen onze motivatie om samen met u door te pakken naar een model dat past bij onze samenleving en de huidige tijdsgeest.

Download het complete manifest  

Activiteiten

14 september 2021
Manifest verstuurd naar alle voorzitters 2e kamer

14 oktober 2021
Uitreiking Manifest aan 2e kamerlid U. Ellian

1 - 5 november 2021
NMv: Week van de Mediation

2022
Diverse Thematafels

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor onze onregelmatige updates of volg Stappen in Conflictbemiddeling op LinkedIn