Themawerktafel Fiscaal

Doel na de eerste brainstormbijeenkomst:

Suggesties voor verbetering overlegcultuur

 • In alle fiscale opleidingen zouden gespreks- en onderhandelingsvaardigheden een grotere rol moeten krijgen.
 • Bij alle interne en externe fiscale opleidingen (zowel privaat als bij de Rijksoverheid) zouden zowel adviseurs als inspecteurs les moeten geven. Ergo, gelijktijdig meer delen van inzichten uit de eigen wereld.
 • De standaard 'grondhouding' zou moeten zijn: 'In beginsel moeten we er altijd uit kunnen komen met een goed overleg, zonder te hoeven procederen'.
 • Is een openbare poule van fiscale mediators met verschillende expertises (van inhoud tot vaardigheden) uit zowel de advieswereld als de Belastingdienst als de rechterlijke macht wenselijk?
 • Een openbare lijst van mediationcoördinatoren aan de zijde van de Belastingdienst, is wenselijk.
 • Een openbare lijst van fiscale mediators die werkzaam zijn bij de Belastingdienst, is wenselijk.
 • Vaststellingsovereenkomsten zouden standaard een mediationclausule moeten bevatten.
 • HT-convenanten zouden eveneens standaard een mediationclausule moeten bevatten.

Suggesties voor verbetering wettelijk overlegkader

 • De AWR is een zogenaamd 'gesloten' systeem, in tegenstelling tot de Awb. Maak van de AWR eveneens een open systeem.
 • Zou er naast het hoorrecht ook een mediationrecht moeten komen?
 • Is een fiscale ombudsman een optie?
 • Zou een fiscale equivalent van artikel 96 RV wenselijk zijn (procederen over een deelonderwerp)?
 • Is invoering van een fiscaal kort geding een optie?

Inmiddels zijn een aantal punten duidelijk geworden waarop we resultaten willen boeken:

 • Verzwaring van de onderhandelings- en gespreksvaardigheden in fiscale opleidingen;
 • Meer delen van inzichten/docenten uit (interne en externe) opleidingen van de Rijksoverheid en de private sector;
 • De grondhouding van fiscus en adviseurs zal moeten zijn om er in beginsel altijd uit te komen zonder te hoeven procederen;
 • Onderzoek naar de wenselijkheid van een openbare poule van fiscale mediators naar verschillen in kennis en vaardigheden;
 • Een openbare lijst van mediators en mediatorcoördinatoren binnen de Belastingdienst is wenselijk;
 • Vaststellingsovereenkomsten en HT-convenanten moeten een mediationclausule bevatten;
Omdat het Manifest een beweging wil zijn is er ruimte voor nieuwe aandachtsgebieden en hiervoor kan door belanghebbenden worden deelgenomen aan zogenaamde "tafels". Deze tafel wordt geleid door Quintus Stokvis en zijn Fiscount collega drs. Servaas Vrijburg. Andere gedachten gaan uit naar wettelijke wijzigingen en zijn derhalve onderwerpen voor de langere adem:
 • Invoeren van een open systeem, dus een rechtsgang tegen alle beslissingen van de Belastingdienst;
 • Verdere ontwikkeling van het fiscale hoorrecht naar wellicht een mediationrecht;
 • Kort geding dan wel snelle rechtelijk deelbeslissing over een onderwerp;
 • Invoering van een fiscale ombudsman.
De komende tijd zullen we de actiepunten uitwerken en implementatie in de praktijk gaan beijveren. De fiscale mediationtafel staat open voor nieuwe input en nieuwe deelnemers.

Vragen?

Neem dan contact op met de tafelheren Quintus Stokvis of Servaas Vrijburg.

Themawerktafels

Lees meer over de themawerktafel.